bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

05.11.2019

         Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kowalewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

1. Stanowisko:

Główny Księgowy w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

(nazwa stanowiska)

 

2. Wymagania niezbędne:

a/ obywatelstwo: polskie

b/ wykształcenie: Zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia         2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) osoba ubiegająca się o w/w stanowisko powinna spełniać jeden z poniższych warunków:

·        Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości;

·        Ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości;

·        Posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

·        Posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

c/ wymagany profil/specjalność  - ekonomia, finanse, rachunkowość;

d/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

e/ niekaralność za umyślne przestępstwa, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

f/niekaralność z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny i finansów publicznych (tj. w Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

 

3. Wymagania dodatkowe:

a/ doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych na stanowisku księgowego minimum 3 lata;

b/ bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości, ustawy od podatków od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz , od osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętność ich stosowania, prawo zamówień publicznych;

d/ ogólna znajomość zasad finansowania zadań samorządowych jednostek budżetowych na szczeblu powiatu, jako organu samorządu terytorialnego;

e/ umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień oraz planów, w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

f/ wiedza i umiejętności do klasyfikowania, (dekretacji) zdarzeń gospodarczych oraz umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej;

g/ umiejętność obsługi komputera, znajomości programów komputerowych: Finanse DDJ, Płatnik, Kadry i Płace, Bestia, Bank – elektroniczny, rozrachunki Premium;

h/ Odpowiedzialność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, korzystania z przepisów prawa, samodzielność w działaniu;

i/ komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją;

 

4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

·        Prowadzenie rachunkowości Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Domów Dziecka nr 1, 2, 3 i 4, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

·        Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków placówek;

·        Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym placówek;

·        Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretację;

·        Przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków, sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,  sporządzanie sprawozdań GUS, wykonywanie analiz oraz prognoz kosztów i wydatków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Domów Dziecka nr 1, 2, 3 i 4;

·        Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych;

·        Naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, zaliczek podatkowych oraz prowadzenie spraw ubezpieczeniowych pracowników i wychowanków wraz z ich terminowym przekazywaniem, sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów ZUS;

·        Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystanych środków, prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej;

·        Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

·        Nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;

·        Sporządzanie naliczeń odpisów na ZFŚS;

·        Rozliczanie środków przydzielonych z budżetu powiatu oraz dotacji rządowej;

·        Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;

·        Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych;

·        Nadzorowanie ściągalności należności w tym prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych.

·        Prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży – rozliczenie VAT;

·        Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Domy Dziecka nr 1, 2, 3 i 4 należą do kompetencji Głównego Księgowego;

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

·        Czas pracy 1 etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo;

·        Praca administracyjno – biurowa, wymagająca wysiłku umysłowego;

·        Praca przy komputerze wymagająca stałej  koncentracji i obciążenia wzroku, wykonywana w większości w pozycji siedzącej;

·        Praca na przedmiotowym stanowisku, nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

7. Wymagane dokumenty:

·        List motywacyjny;

·        CV

·        Kwestionariusz osobowy

·        Kserokopie świadectw pracy

·        Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie/dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

·        Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

·        Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

·        Inne dokumenty wymagane przepisami prawa;

 

 

 

8. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

 

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 922/ oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2016 r. poz. 902/”.

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Kowalewo 79, 06-521 Wiśniewo, do dnia:

18. 11. 2019 r. do godz. 10:00

 w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego”.

Aplikacje, które wpłyną powyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.

 

                                                                       Dyrektor
                                                                       Centrum Administracyjnego
                                                                       do Obsługi Placówek
                                                                       Opiekuńczo – Wychowawczych
                                                                       i Domów Dziecka nr 1, 2, 3 i 4

                                                                       Marlena Watemborska

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Kowalewie (adres: Kowalewo 79, 06-522 Kowalewo), tel.: 23, 655-29-29, e-mail: kowalewo48@wp.pl

2.      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny siedziby Centrum lub adres e-mail: iod@domydzieckawkowalewie.pl

3.      Pani/ Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

4.      Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

5.      Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie została wyrażona przez Panią/Pana zgoda) do innego administratora danych.

6.      Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.      Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy – to jest do państw trzecich.

8.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres 1 miesiąc, a gdy wyraziła Pani/ wyraził Pan zgodę na udział
w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

9.      Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

 

Opublikował: Piotr Baran
Publikacja dnia: 05.11.2019

Dokument oglądany razy: 1159
« inne aktualności