bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Powołanie Inspektora Ochrony Danych


ZARZĄDZENIE NR 4
z dnia 03 grudnia 2018 r.
w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych

Działając na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz art. 8 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000), zarządzam co następuje:

§1
Z dniem 01 stycznia 2020 r. powołuję na funkcję Inspektora Ochrony Danych
w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pana Marcina Jurkiewicza.

§2
W zakresie czynności wynikających z pełnienia funkcji i realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.

§3
Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Inspektoracie, a w szczególności:
a) informowanie administratora, podmiotów przetwarzających oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich w zakresie przepisów
o ochronie danych osobowych, sprawdzania zgodności przetwarzania danych z przepisami,
b) pełnienie funkcji doradczej w Urzędzie w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych,
c) monitorowanie przestrzegania przepisów polityk administratora i podmiotów przetwarzających
w dziedzinie ochrony danych osobowych w tym: podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane
z tym audyty,
d) stosownie do art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uczestnictwo w ocenie skutków stosowania określonych procedur w procesie przetwarzania danych osobowych oraz na żądanie udzielanie zaleceń co do środków zaradzenia ryzyku w ramach dokonywanej oceny,
e) współpraca z organem nadzorczym,
f) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
z przetwarzaniem w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: Piotr Baran
Publikacja dnia: 17.07.2020
Podpisał: . .
Dokument z dnia: 15.01.2019
Dokument oglądany razy: 517