bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie.

28.10.2019

Centrum Administracyjne
Do Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
Kowalewo 79, 06-521 Wiśniewo

ISTOTNE WARUNKI UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r.
Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2017 r. poz. 1597)
na:
Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie.
I. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Zamawiający: Centrum Administracyjne Do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie
Adres do korespondencji: 06-521 Wiśniewo, Kowalewo 79
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00
Tel./Faks 23 655 29 29
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na : zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kowalewie.
II. Opis Przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja głównych wymagań
1. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2019,
2. Rodzaj i moc silnika:
- wysokoprężny (diesel) turbodoładowany, benzyna
- spełniający normę emisji substancji szkodliwych EURO 6
- moc nim. 95 KM,
- pojemność skokowa silnika max.1300
3. Napęd kół:
- przedni,
- systemy wspomagania ABS z EBD, BAS, ESP, lub równoważne,
4. Skrzynia biegów manualna min. 6 biegów
5. Układ kierowniczy:
-wspomaganie układu kierowniczego,
- regulacja kolumny kierowniczej minimum w jednej płaszczyźnie,

6. Nadwozie:
- sedan hatback,
- długość maximum 4450 mm,
- wysokość maximum 1500 mm,
- rozstaw osi minimum 2600 mm
- kolor dowolny oprócz czarnego i białego,
- ilość drzwi – 5,
- bagażnik minimum 400 litrów,
7. Zabudowa pojazdu i wyposażenie:
- minimum elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy,
- lusterka boczne sterowane elektrycznie,
- klimatyzacja,
-fotel kierowcy z regulacją wysokości,
- wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,
- centralny zamek zdalnie sterowany,
- radio z odtwarzaczem CD lub MP3, USB z głośnikami,
- dywaniki gumowe kierowcy i pasażerów,
- immobiliser,
- zabezpieczenie drzwi przed otworzeniem od wewnątrz,
- obrotomierz,
- tylne światła przeciwmgielne,
- czujnik parkowania lub kamera cofania,
8. Wyposażenie dodatkowe:
- koło zapasowe lub zestaw naprawczy,
- gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
- linka holownicza,
- dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi (poza kompletem kół z oponami letnimi),
- instrukcja w języku polskim,

9. Gwarancja:
- minimum 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów,
- minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą,
- minimum 6 lat gwarancji na perforację elementów nadwozia.

10. Wymogi techniczne dotyczące wielkości zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych,
11. Ubezpieczenie – pakiet na 12 miesięcy: OC, AC, NW, Assistanse.

III. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego- 10.12.2019r.
2. Opis przedmiotu zamówienia jw.
3. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo ofertowy(wzór formularza stanowi załącznik do niniejszej IWUZ)
- aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – oryginał lub kserokopia poświadczona przez Wykonawcę
2. Dokument, o którym mowa wyżej może być dostarczony przed podpisaniem umowy.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia |Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Krzysztof Ługowski (tel./fax, e-mail), tel. 23 655 29 29 lub 662 196 295.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielania zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-18.00.
VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 06-521 Wiśniewo Kowalewo 79, w terminie do 15.11 2019 r. do godz. 11.00 Faksem – 23 655 29 29, e-mailem – kowalewo48@wp.pl potwierdzone następnie w formie pisemnej lub osobiście.
2. Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 15.11.2019 r. o godz. 12.00 w swojej siedzibie (adres jw.).
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert cenowych Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Na formularzu cenowo – ofertowym (załącznik Nr 1 do IWUZ) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia i stawkę VAT.
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena ma zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
IX. Kryteria oceny ofert.
Oferowana cena brutto stanowi 100 %
X. Informacja dotycząca walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.
XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik Nr 2 do IWUZ), określającej warunki wykonania zamówienia i będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.


Załączniki do IWUZ:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy


ZATWIERDZAM
Marlena Watemborska

Dyrektor
Centrum Administracyjnego
do Obsługi Placówek
Opiekuńczo - wychowawczych

Umowa - pdf

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY - pdf

Opublikował: Piotr Baran
Publikacja dnia: 28.10.2019

Dokument oglądany razy: 664
« inne aktualności