Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie

Aktualnie znajdujesz się na:

Zastępca dyrektora Centrum Administracyjnego

Ogłoszenie o naborze z dn. 2 lipca 2021 r.

Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  w Kowalewie ogłasza nabór na wolne stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie: wyższe – tytuł zawodowy magistra  lub równorzędny na kierunku:
   1. pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizacje, prace socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo 
   2. na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
  2. co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach zajmujących się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną.
  3. osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
  4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
  5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do pełnienia tej funkcji.
  7. Obywatelstwo polskie.
  8. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania zadań, tj. ustaw:
 1. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. O pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 4. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 5. Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych wydanych na jego podstawie.
 6. O samorządzie powiatowym.
 7. O finansach publicznych.
 8. Kodeks pracy.
 9. O pracownikach samorządowych.
 10. Innych przepisów prawa regulujących działalność jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz samorządowych jednostek budżetowych.
 11. Statutów oraz regulaminów organizacyjnych Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie oraz podległych mu domów dziecka nr 1,2,3 i 4 w Kowalewie.
 1. Odporność na stres, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, dyspozycyjność, sumienność i rzetelność.
 2. Obsługa komputera.
 3. Prawo jazdy kat. B.

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zarządzanie bieżącą działalnością Centrum  oraz podległych mu domów dziecka nr 1,2,3 i 4 w Kowalewie podczas nieobecności dyrektora.
 2. Nadzorowanie procesu opiekuńczo-wychowawczego i nadzorowanie pracy kadry Placówek  i Centrum.
 3. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań działu administracyjno-obsługowego.
 4. Organizowanie i planowanie pracy pracowników działu administracyjno-obsługowego.
 5. Czuwanie nad przestrzeganiem procedur związanych z zamówieniami publicznymi.
 6. Zgłaszanie dyrektorowi uwag w zakresie organizacji i jakości pracy Centrum i Placówek.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej, o ochronie danych osobowych oraz dyscyplinie pracy.
 8. Inicjowanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających sprawne oraz efektywne funkcjonowanie Centrum i Placówek.

IV. Warunki pracy na stanowisku pracy:

 1. Stanowisko: zastępca dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i podległych mu placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kowalewie.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek  Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie.
 3. Wymiar czasu pracy: etat.
 4. Przewidywane termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2021 r.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie świadectw pracy.
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/.
 6. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach,
 7. Oświadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej art. 98. ust.3 pkt 1-4.
 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego.

Kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 ze zmianami/ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.   o pracownikach samorządowych/Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami./."

 

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu)  w terminie

do dnia 16.07.2021 r.  do godz. 13.00

na adres: Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  Kowalewo 79, 06-521 Wiśniewo, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ".

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: http://domydzieckawkowalewie.bip-e.pl/  oraz na tablicy informacyjnej Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 

Dyrektor
Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie
Marlena Watemborska

 

 

Klauzula informacyjna

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • - Administrator danych i kontakt do niego : Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie reprezentowane przez Marlene Watemborską, Kowalewo 79, 06-521 Wiśniewo, tel 23 655 29 29.
 • - Kontakt do Inspektora danych osobowych: Inspektor Danych Osobowych Marcin Jurkiewicz marcin@powiatmlawski.pl.
 • - cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
 • - informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • - okres przechowywania danych: do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osoba wyłoniona w drodze naboru. Kandydaci mogą odebrać dokumenty do 3 miesięcy od dnia opublikowania wyników naboru.
 • - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • - podstawa prawna przetwarzania danych:art.221 Kodeksu pracy oraz art.11 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art.6 ust.1 lit.a i c RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

 

Metadane

Data publikacji : 02.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry